• Procedury bezpieczeństwa

    • Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich

     w związku z pandemią COVID-19

     nauczanie stacjonarne, zdalne i hybrydowe

     rok szkolny 2021/2022


      

     Podstawa prawna:

     1. Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2021, poz. 982)

     2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.);

     3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 z póź. zm);


      

     § 1

     Obowiązki dyrektora

     1. Dyrektor ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.

     2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

     3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.

     4. Ustala plan zajęć dla uczniów przy współpracy z nauczycielami.

     5. Przekazuje rodzicom niezbędne informacje.

     6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania ucznia lub pracownika – gabinet nr 17.

     7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

     8. Odpowiada za to, aby w szkole w wyznaczonych miejscach były dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach sanitarnych mydła antybakteryjne oraz stosowne instrukcje.

     § 2

     Obowiązki nauczycieli

     1. Nauczanie stacjonarne:


      

     1. Pracują wg ustalonego harmonogramu, realizując zajęcia w szkole.

     2. Na terenie szkoły używają osłony ust i nosa oraz informują uczniów o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych na korytarzach, w toaletach, sekretariacie, bibliotece i kawiarence.

     3. Wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

     4. Dbają, aby podczas zajęć ograniczyć sytuacje sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

     5. Zachowują wobec pracowników szkoły oraz uczniów dystans wynoszący co najmniej 1,5 metra. W miarę możliwości usadzają uczniów w ławkach z zachowaniem dystansu.

     6. Dbają o higienę rąk – często myją ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, szczególnie przed i po kontakcie z młodzieżą.

     7. W czasie przerw dbają o wietrzenie gabinetów. Podczas lekcji informatyki klawiatury zabezpiecza się folią i zdejmuje po zakończeniu pracy z komputerem przez ucznia. Po zakończeniu zajęć klawiatury dezynfekują pracownicy obsługi.

     8. W czasie zajęć wychowania fizycznego należy unikać ćwiczeń, które przewidują kontakt bezpośredni, ograniczyć gry zespołowe. Zalecane jest jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu.

     9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby medyczne.


      

     1. Nauczanie zdalne lub hybrydowe:


      

     W przypadku wystąpienia zakażenia wirusem Covid-19 decyzje o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie hybrydowe lub zdalne podejmuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w porozumieniu z organem prowadzącym i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Powyższe skutkuje przejściem szkoły w tryb pracy zdalny lub hybrydowy, czyli nauczanie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.


      

     Nauczyciele:


      

     1. Realizują zajęcia według ustalonego planu, w godzinach pracy szkoły.

     2. Mogą realizować nauczanie zdalne będąc w szkole lub za zgodą dyrektora w domu.

     3. Oceniają zgodnie z ustalonym na ten czas przedmiotowym systemem oceniania.

     4. Prowadzą zajęcia przy pomocy platformy GSuite oraz dziennika Librus.

     5. Mają obowiązek wpisać temat i sprawdzić obecność.

     6. Powinni stosować zróżnicowane metody pracy z uczniem.

     7. W porozumieniu z pedagogiem udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


      

     § 3

     Obowiązki pracowników administracji i obsługi

     1. Ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami – w sekretariacie może przebywać tylko jedna osoba, wyposażona w środki ochrony osobistej.

     2. Pracują w rękawiczkach i dbają o higienę rąk – często myją je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

     3. Pracownicy wykonujący prace porządkowe wietrzą pomieszczenie, w którym pracują oraz pomieszczenia, w których przebywają uczniowie.

     4. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. Izolują oraz dezynfekują używany sprzęt sportowy.

     5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem środków czystości.

     6. Po kilku zajęciach w klasie dezynfekują podłogę oraz blaty i krzesła.

     7. Przeprowadzając dezynfekcję pomieszczeń szkolnych, pracownicy ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, m.in ściśle przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

     8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby medyczne.

     § 4

     Uczniowie

     I. nauczanie stacjonarne:

     1. Uczeń uczestniczy w zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej. Jest zobowiązany nosić maseczkę lub przyłbicę podczas przerw, na korytarzach, w toaletach, kawiarence, sekretariacie, bibliotece.

     2. Uczeń do szkoły zabiera własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie możliwości pożyczania ich od innych uczniów.

     3. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.

     4. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

     5. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania oraz w stosowny sposób zwracać uwagę innym w tym zakresie.

     6. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły

     II. Nauczanie zdalne i hybrydowe:

     1. W czasie nauczania zdalnego uczniowie przebywają poza szkołą.

     2. Każdy uczeń pracuje wg ustalonego planu i musi być obecny oraz mieć włączoną kamerkę podczas realizacji lekcji zdalnej.

     3. Ocenianie odbywa się wg ustalonego przedmiotowego systemu oceniania.

     4. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach przez platformę GSuite.

     5. W razie problemów technicznych , związanych z niemożnością zalogowania na platformę, zgłaszają powyższe nauczycielowi informatyki.

     § 5

     Organizacja pracy biblioteki

     1. „Regulamin biblioteki” stosuje się odpowiednio do niniejszych „Procedur bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich w związku z pandemią COVID - 19”.

     2. W bibliotece może znajdować się jednocześnie nie więcej niż trzy osoby, wyposażone w maseczkę . Osoby te zobowiązane są zachować dystans 1,5 metra od siebie i bibliotekarza.

     3.Bibliotekarz wydaje czytelnikom zamówione książki. Czytelnicy nie mogą samodzielnie brać niczego z półek.

     4.Bibliotekarz odbiera przyniesione książki i umieszcza je w koszu na zwroty.

     5.Przyniesione książki poddane będą 3- dniowej kwarantannie.

     6.Po upływie kwarantanny nauczyciel – bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek i dokonuje zwrotu na indywidualnych kontach czytelników.

     7.Użytkownik odpowiada materialnie za zagubione lub zniszczone zbiory do wysokości ceny rynkowej w ten sposób, że ma obowiązek odkupienia takiej samej książki lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem obowiązek zakupu innej książki o tej samej wartości i tematyce.

     8.Nauczyciel - bibliotekarz podczas wykonywania swoich obowiązków nosi maseczkę oraz rękawiczki ochronne i zachowuje bezpieczną 1,5 metrową odległość od innych osób.

     9.Pomieszczenie biblioteki wietrzy się regularnie co godzinę.

     10. Powierzchnie dotykowe: klawiatury, monitory, blaty, myszki, włączniki świateł, klamki dezynfekuje się po zakończonym dniu pracy

     § 6

     Pedagog szkolny

     1. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z wychowawcami.

     2. Pracuje stacjonarnie lub w razie potrzeby zdalnie, udzielając porad, konsultacji oraz wsparcia pedagogicznego.

     3. Organizuje pomoc dla uczniów i rodziców.

     § 7

     Kuchnia i stołówka

     1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki.

      1. Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych, utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbają o odpowiednią, czystą i w razie potrzeby ochronną odzież.

      2. Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej.

      3. Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie bloku żywieniowego

      4. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

      5. Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki, maseczki.

      6. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60o C. ).

      7. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

      8. Intendent dba o czystość magazynu spożywczego. Wydaje towar kucharce wystawiając przed magazyn.

      9. Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców.


      

     1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej i osób odbierających posiłki na zewnątrz.

      1. Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).

      2. Uczniowie podchodzą do okienka pojedynczo i bez kontaktu z pracownikami kuchni odbierają z okienka przygotowane posiłki.

      3. Po zakończonym posiłku uczniowie odstawiają naczynia w okienku- zwrot naczyń.

      4. Przy każdym stoliku może konsumować 2 osoby siedząc po przeciwnych stronach stołu. Na stołówce może spożywać posiłki max 20 osób. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków.

      5. Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręczy krzeseł oraz wietrzy się jadalnię.

      

      

      

     § 8

     Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

      

     1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostanie odizolowany przez pracownika wyposażonego w maskę i rękawiczki.

     2. Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując min. 2 m odległości.

     3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

     4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, jeżeli uczeń jest niepełnoletni.

     5. W razie złego stanu zdrowia ucznia, dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną lub dzwoni pod numer 112.

     6. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

     7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

     1) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – gabinet nr 17.

     2) szkoła wstrzymuje przyjmowanie uczniów, powiadamia właściwą miejscową powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;

     3) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

     4) rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

     § 9

     Rodzice i interesanci

     1. Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.

     2. Rodzice/opiekunowie oraz interesanci muszą być wyposażeni w maseczkę zakrywającą nos i usta.

     3. Wszystkie osoby przebywające w szkole regularnie myją ręce wodą z mydłem.


      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie
    ul. Kościuszki 29
    e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu
    Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Anna Antoszek
    inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie