• Deklaracja dostępności

    •  

     Wstęp deklaracji

     Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich https://liceumstrzelce.edupage.org  .

      

     Dane teleadresowe jednostki:

     Zespół Szkół ul. Kościuszki 29 66-500 Strzelce Krajeńskie

     tel: (+48) 957631127

     Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-12

     Strona szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wpływ na niezgodność może mieć treść, załączniki zamieszczone na stronie, elementy nietekstowe oraz materiały wideo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

      

     Data sporządzenia deklaracji

     Deklarację sporządzono dnia 2024-01-03

     W Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa szkoły spełnia wymagania w 99,57%

     https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=2c392645-99d5-496f-9c61-361976cf9c1e

     Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Makowska 
     e-mail: 
     sekretariat@lostrzelce.eu 
     Telefon: (+48) 957631127

     Procedura wnioskowo-skargowa

     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

      

      

      

     Dostępność architektoniczna

     Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kościuszki, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu i nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu głównym nie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto są jeszcze dwa wejścia: pierwsze od strony Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz od podwórka szkolnego przy fontannie– dostępne w określonych godzinach. Wejście od SOSW nie stanowi ograniczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich- posiada podjazd. Prowadzi ono do łącznika, w którym znajduję się m.in. sekretariat, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy. Na schodach przy sekretariacie zamontowano rampę , która umożliwia wjazd na korytarz na parterze. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Przy szkole znajduje się parking dla samochodów osobowych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Kościuszki 29 e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Anna Antoszek inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie