• Regulamin rekrutacji

    • Regulamin  Rekrutacji  do  Liceum Ogólnokształcącego im. Macieja Rataja 

     w Zespole Szkół  w Strzelcach Krajeńskich

     na rok szkolny 2024/2025

      

     § 1. Podstawa prawna:

     1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.),
     2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz.2431 ze zm.).

     § 2. Postanowienia ogólne

     1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Macieja Rataja w Strzelcach Krajeńskich
     2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent  szkoły podstawowej.

     § 3. Komisja Rekrutacyjna

     1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły dyrektor liceum powołuje  Komisję Rekrutacyjną , wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
     2. Komisja Rekrutacyjna:
      1. podaje informacje o warunkach rekrutacji,
      2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
      3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata
      4. ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
      5. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
     1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

     § 4. Dokumenty

     1. Wymagane:
      1. wniosek o przyjęcie do szkoły złożony w formie papierowej w sekretariacie szkoły, podpisany przez co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna.
      2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
      3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
      4. karta zdrowia,
      5. dwie  fotografie podpisane na odwrocie.

     2. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)

      1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
      2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6),
       • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
       • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
       • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, 
       • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
       • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
      3. kopie dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia ucznia, pracę społeczną, wolontariat itp.

     § 5. Zasady ogólne rekrutacji

     1. Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły wnioski – podania. Każda forma wymaga poświadczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna.
     2. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
     3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami , są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
     4. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
     5. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.
     6. Liczbę punktów decydującą o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej ustala każdego roku  Komisja Rekrutacyjna.
     7. Język obcy wiodący realizowany jest w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, do wyboru język angielski lub niemiecki. Drugim językiem jest  angielski lub niemiecki, realizowany w zakresie podstawowym. 
     8. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
     9. W terminie 5 dni od złożenia wniosku  Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

     § 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:

     1. kandydaci z rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych,
     2. kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własną lub niepełnosprawnością w rodzinie,
     3. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią  poradni psychologiczno-pedagogicznej,
     4. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,
     5. kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki.

     § 7. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym

      1. O przyjęciu do liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z:
       1. przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

     - Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.

     - Wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 .

     Maksymalnie 100 punktów.

     b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę  - maksymalnie 72 pkt,

     c) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- maksymalnie 18 pkt.

     d) punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.

     e) punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- 3 punkty. 

     Maksymalnie 100 punktów.

      

      1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
     • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
     •  bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
     •  dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
     •  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
     • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

      

      1. Przedmioty punktowane w rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego  im Macieja Rataja w Strzelcach Krajeńskich: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz najwyżej oceniony przedmiot spośród następujących: historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie.
      2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44 zw ust 2 oraz 44 zz ust 2 ustawy o systemie oświaty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przy czym za uzyskanie z:
       1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
     • celującym – przyznaje się po 35 punktów
     • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów
     • dobrym – przyznaje się po 25 punktów
     • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów
     • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów
       1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
     • celującym – przyznaje się po 30 punktów
     • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów
     • dobrym – przyznaje się po 20 punktów
     • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów
     • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

      

      1.  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

     4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

      c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

     5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

      b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

      c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

      e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

      f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

     6. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

      b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

      

     7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

     b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

     c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

      

     § 8 .Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

      

     RODZAJ CZYNNOŚCI

     TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, podpisanego przez                           co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego

     Od 15 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 do godz.15:00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum              o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej               i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku                     o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół,                           do których kandyduje

     Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz.15:00

     Podanie do publicznej wiadomości                        przez komisję rekrutacyjną listy                 kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     11 lipca  2024 r.

     Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone             w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

     od 12 lipca 2024 r. do 16 lipca 2024 r. do godz. 15.00

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     17 lipca 2024 r.  do godz. 14.00

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej                          o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Do 22 lipca 2024 r.

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Do 3 dni od dnia wystąpienia odmowy o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania               od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie
    ul. Kościuszki 29
    e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu
    Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Anna Antoszek
    inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie