• Terminy

    • TERMINARZ REKRUTACJI

     do Liceum Ogólnokształcącego im. Macieja Rataja w Zespole Szkół

     w Strzelcach Krajeńskich na rok szkolny 2024/2025

      

     RODZAJ CZYNNOŚCI

     TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, podpisanego przez                           co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego

     Od 15 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 do godz.15:00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum              o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej               i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku                     o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół,                           do których kandyduje

     Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz.15:00

     Podanie do publicznej wiadomości                        przez komisję rekrutacyjną listy                 kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     11 lipca  2024 r.

     Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone             w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

     od 12 lipca 2024 r. do 16 lipca 2024 r. do godz. 15.00

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     17 lipca 2024 r.  do godz. 14.00

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej                          o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Do 22 lipca 2024 r.

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Do 3 dni od dnia wystąpienia odmowy o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania               od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

     Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Zespole Szkół
   • 95 7631127
   • 66-500 Strzelce Krajeńskie
    ul. Kościuszki 29
    e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu
    Poland
   • Sekretariat: sekretariat@lostrzelce.eu
   • Dyrektor: dyrektor@lostrzelce.eu
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Anna Antoszek
    inspektor@cbi24.pl
  • Logowanie